21.7.2014

Představenstvo akciové společnosti

XANTULA a.s.

se sídlem Praha 8 – Bohnice, Eledrova 731/16, PSČ 181 00

IČ 276 49 024

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11505,

s v o l á v á

řádnou valnou hromadu

která se bude konat dne 28.8.2014 ve 14:00

v kanceláři notářky JUDr. Kláry Hejtmánkové, na adrese Brno, Lidická 2006/26, PSČ 602 00,

s tímto programem jednání:

1. Zahájení řádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti

2. Volba orgánů řádné valné hromady (volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

3. Odvolání všech členů představenstva: Ing. Václav Mencl (nar. 7.11.1941), Mgr. Václav Mencl (nar. 3.10.1981), Jiří Petřík

4. Změna stanov

A) Změna obchodní firmy společnosti

B) Změna předmětu podnikání společnosti

C) Dosavadní znění čl I. – XII. Stanov se ruší a nahrazuje se novým úplným zněnístanov

5. Volba nového člena představenstva: Ing. Václav Mencl

6. Volba nového člena dozorčí rady: Jiří Petřík

7. Závěr.

__________________________

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:

K bodu 3. programu:

Valná hromada odvolává dosavadní členy představenstva:

- pana Ing. Václava Mencla, nar. 7. listopadu 1954, bytem Trutnov – Střední Předměstí, Slévárenská 607, PSČ 541 01,
- pana Mgr. Václava Mencla, nar. 3. října 1981, bytem Trutnov – Střední Předměstí, Slévárenská 607, PSČ 541 01,
- pana Jiřího Petříka, nar. 3. srpna 1955, bytem Bílá Třemešná 200, PSČ 544 22.

Jejich funkce členů představenstva zaniká k dnešnímu dni, tj. 28. srpna 2014 (slovy: dvacátého osmého srpna roku dva tisíce čtrnáct), a to s okamžitou účinností.

K bodu 4. programu:

Stanovy obchodní společnosti XANTULA a.s. v platném znění se ke dni 28.8.2014 mění takto:
A) Mění se obchodní firma společnosti z dosavadní obchodní firmy XANTULA a.s. na novou obchodní firmu, která zní REDWAVE OK a.s.

B) Mění se předmět podnikání společnosti takto:

a) Dosavadní předměty podnikání obsažené ve stanovách:
- velkoobchod,
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím,
- maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím,
- maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny,
- maloobchod použitým zbožím,
- zprostředkování obchodu a služeb,
- údržba motorových vozidel a jejich příslušenství,
- skladování zboží a manipulace s nákladem,
- technické činnosti v dopravě,
- zasilatelství,
- realitní činnost,
- správa a údržba nemovitostí,
- pronájem a půjčování věcí movitých,
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software,
- kopírovací práce,
- zpracování dat, služby databank, správa sítí,
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců,
- reklamní činnost a marketing,
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,
- překladatelská a tlumočnická činnost,
- pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě,
- činnost informačních a zpravodajských kanceláří,
- poskytování technických služeb,
- přípravné práce pro stavby,
- specializované stavební činnosti,
- dokončovací stavební práce,
- ubytovací služby,

se nadále v souladu s aktuálním zněním živnostenského zákona podřazují pod novou živnost volnou „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.-

b) Dosavadní předmět podnikání obsažený ve stanovách:
- silniční motorová doprava nákladní,
se v souladu s aktuálním zněním živnostenského zákona označuje nově takto:
- Silniční motorová doprava
- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí.

c) Dosavadní předmět podnikání obsažený ve stanovách:
- provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami,
se v souladu s aktuálním zněním živnostenského zákona označuje nově takto:
- Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot.

d) Dosavadní předmět podnikání obsažený ve stanovách:
- inženýrská činnost v investiční výstavbě,
se ruší, a to bez náhrady.

e) Rozšiřuje se předmět podnikání o tento nový předmět podnikání:
- Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.

C) Dosavadní znění článků I. – XII. stanov se ruší a nahrazuje se novým úplným zněním stanov takto:
(text nového úplného znění stanov je uveden v příloze této pozvánky)

Zdůvodnění usnesení:
Společnost přizpůsobí text stanov zákonu č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích), mimo jiné promítne do stanov i změnu formy akcií, ke které došlo na základě zákona č. 134/2013 Sb. (o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností), a to z listinných akcií na majitele na listinné akcie na jméno, a to tak, že přijme nový text stanov. Současně se společnost zákonu o obchodních korporacích podřídí ve smyslu ust. § 777 odst. 5 zákona jako celku.

Návrh změny stanov je akcionářům rovněž k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 8:00 hodin do 16:00 hodin, a to ode dne 21. července 2014 do dne konání valné hromady. Akcionáři mají právo vyžádat si na svůj náklad a na své nebezpečí zaslání kopie návrhu změny stanov.

K bodu 5. programu:
Valná hromada volí jediného člena představenstva, který se svým zvolením vyslovil předchozí souhlas:
- pana Ing. Václava Mencla, nar. 7. listopadu 1954, bytem Trutnov – Střední Předměstí, Slévárenská 607, PSČ 541 01.

Jeho funkce člena představenstva vzniká k dnešnímu dni, tj. 28. srpna 2014 (slovy: dvacátého osmého srpna roku dva tisíce čtrnáct), a to s okamžitou účinností.

Zdůvodnění usnesení:
V souladu se schváleným zněním stanov má společnost jednočlenné představenstvo.

K bodu 6. programu:
Valná hromada volí jediného člena dozorčí rady, který se svým zvolením vyslovil předchozí souhlas:
- pana Jiřího Petříka, nar. 3. srpna 1955, bytem Bílá Třemešná 200, PSČ 544 22.

Jeho funkce člena dozorčí rady vzniká k dnešnímu dni, tj. 28. srpna 2014 (slovy: dvacátého osmého srpna roku dva tisíce čtrnáct), a to s okamžitou účinností.

Zdůvodnění usnesení:
V souladu se schváleným zněním stanov má společnost jednočlennou dozorčí radu.
Upozornění akcionářům
Prezence akcionářů bude zahájena v 13.45 h. v místě konání valné hromady. Při prezenci se akcionáři prokáží platným občanským průkazem (nebo jiným průkazem totožnosti), v případě zastupování předloží zástupce plnou moc k zastupování akcionáře na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Je-li akcionářem právnická osoba, předloží její zástupce kromě uvedených dokladů rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starší šesti měsíců. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

V Brně, dne 21. července 2014

Za představenstvo společnosti

Ing. Václav Mencl – předseda představenstva

Copyright © 2006 - 2014 REDWAVE OK a.s.